detaljplan/BYGGLOV

Tidigare styrelse upptäckte att Samfälligheten inte hade gällande bygglov för bryggor och byggnader nere vid bad och bryggor.
I samband med detta startade man ett arbete med att få en ny, godkänd detaljplan för området för att säkra den befintliga verksamheten men också möjliggöra en framtida utveckling av området. I tankarna fanns sjöbodar, badbrygga vid grilludden, en ny timmerstuga mm.
Efter kontakter med kommunen beslöt styrelsen att kostnaderna för en detaljplan var för stora i förhållande till fördelarna. Man konstaterade även att möjligheterna till att utveckla verksamheterna vid bad och bryggor i enlighet med tankarna i en eventuellt ny detaljplan kostnadsmässigt inte var realistisk inom en nära/längre framtid. Andra mera prioriterade projekt fanns.
Med hänsyn till detta koncentrerade styrelsen istället arbetet mot att istället få till stånd en strandskyddsdispens från Länsstyrelsen och därefter ett permanent bygglov för befintliga byggnader vid stranden. Efter att båda dessa mål uppnåtts valde styrelsen att föreslå för årsstämman att därmed avsluta ärendet och acceptera verksamheten som den var. Ett förslag som godkändes av stämman.