Ny organisation

Vid ordinarie föreningsstämma 2016 uppdrogs åt styrelsen  att till stämman 2017 ta fram förslag om sammanslagning av Lagnövikens Samfällighetsförening och Lagnövikens bad- och Båtklubb. Bakgrunden är en mångårig diskussion om tydligare organisationsformer inom vårt område.
 
På föreningsstämman 2017 redogjorde styrelsen för de erfarenheter man gjort och de konsekvenser man stött på i detta arbete.
I sammandrag redogjordes för följande (en mera komplett redogörelse finns i kallelsen till föreningsstämman 2017),
 
- bad och bryggor ligger inom fastigheten Tureholm 2:165 vilken ägs av GA:13,
- i GA:10, Badvägen, innehas majoriteten av andelarna (52 stycken) av Bad- och Båtklubben.  
  En nedläggning av Bad och Båt skulle göra dessa andelar "herrelösa" och kräva en särskild
  förrättning för GA:10 för att reda ut detta.
- en fullständig integrering mellan Samfällighetsföreningen och Bad 0ch Båtklubben hade
  inneburit ett komplicerat, tidskrävande och kostsamt  förfarande,
- en integrering hade i slutändan givit ringa, om några, praktiska fördelar.
 
Med hänsyn till ovanstående föreslog styrelsen att Lagnövikens Bad- och Båtklubb skulle bibehållas i sin nuvarande form men att styrelserna samordnas så långt möjligt. Stämman beslutade i enlighet med detta yrkande.